Utredning om utvidgat utreseförbud för barn går till juristen Lars Sjöström

Regeringskansliet har uppdragit åt juristen Lars Sjöström, tidigare lagman vid Förvaltningsrätten i Malmö, att biträda Socialdepartementet med att utreda ett utvidgat utreseförbud för barn.

Samhället har ett grundläggande ansvar för att se till att barns rättigheter värnas och upprätthålls. Det finns därför ett behov av att se över utreseförbudets tillämpningsområde, och analysera om det bör utvidgas menar regeringen.  Alltså, frågan och bestämmelserna om utreseförbud för barn behöver utvidgas och ses över.

– Bestämmelserna om utreseförbud var ett viktigt första steg för att motverka att barn utsätts för vissa brott. Nu är det dags att gå vidare och utreda om utreseförbudet bör utvidgas, säger ansvarigminister för Socialdepartementet,  Lena Hallengren.

Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Nu kommer frågan att utvidgas och bestämmelserna ses över. Ett viktigt skäl för att införa ett utreseförbud var att svenska myndigheter har mycket begränsade möjligheter att agera i andra länder när barn har förts utomlands eller lämnat Sverige. Det förekommer att barn förs utomlands i syfte att utsättas för andra brott än barnäktenskap eller könsstympning. Det förekommer även att barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att själva delta i allvarlig brottslighet.

I uppdraget ingår att analysera och ta ställning till om utreseförbud ska registreras i Polismyndighetens efterlysningsregister, samt om det bör vidtas åtgärder för att motverka att ett barn som har utreseförbud kan lämna Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. I uppdraget ingår även att analysera och ta ställning till om det ska införas en underrättelseskyldighet för socialnämnder och domstolar i förhållande till Migrationsverket i fråga om utreseförbud. Detta uppdrag ska vara slutfört senast den 10 januari 2022.

Den 8 mars 2021 fick en utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till om det finns behov av att utvidga tillämpningsområdet för utreseförbudet. I uppdraget ingår även att analysera och ta ställning till om utreseförbud ska registreras i Polismyndighetens efterlysningsregister, samt om det bör vidtas åtgärder för att motverka att ett barn som har utreseförbud kan lämna Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. Därefter har uppdraget även kompletterats med frågan om huruvida straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas. Detta uppdrag ska redovisas den 10 maj 2022.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: