SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Sysselsättningen ökade i Sverige under tredje kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB som släpptes igår den 4 november 2021 visar att sysselsättningen ökat de Sverige under tredje kvartalet 2021. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 154 000, medan antalet arbetslösa var 462 000, och motsvarar arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till genomsnitt 135,0 miljoner timmar per vecka. Säsongsrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5 083 000 personer, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en minskning jämfört med andra kvartalet 2021.

Arbetskraftsundersökningarna AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongsrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid. Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under tredje kvartalet sammantaget är cirka 55 000 personer lägre än enligt tidigare metod. Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar. Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 616 000 under tredje kvartalet 2021, icke säsongsrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 661 000 och antalet män var 2 955 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,8 procent. Bland kvinnor var det 72,0 procent och bland män 77,4 procent. Antalet ungdomar i åldern 15–24 år i arbetskraften uppgick till 655 000 och det relativa arbetskraftstalet var 57,1 procent. Enligt säsongsrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften under tredje kvartalet 2021 till 5 577 000, vilket motsvarar 74,2 procent av befolkningen. Jämfört med andra kvartalet ökade antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Under tredje kvartalet 2021 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 154 000, icke säsongsrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 431 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 723 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,6 procent. Bland kvinnor var den 65,8 procent och bland män uppgick den till 71,3 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 518 000 och sysselsättningsgraden var 45,2 procent. Enligt säsongsrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta under det tredje kvartalet 2021 till 5 083 000 och sysselsättningsgraden var 67,6 procent. Jämfört med det andra kvartalet ökade antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 4 642 000, enligt icke säsongsrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 292 000 och antalet anställda män var 2 350 000. Antalet fast anställda uppgick totalt till 3 872 000 personer, varav 1 874 000 var kvinnor och 1 998 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 770 000 personer. Bland de tidsbegränsat anställda var 418 000 kvinnor och 352 000 män. Säsongsrensat och utjämnat var antalet anställda 4 579 000, en ökning jämfört med andra kvartalet. Antalet fast anställda ökade jämfört med andra kvartalet och uppgick till 3 870 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 709 000.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 135,0 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data under tredje kvartalet 2021. Enligt säsongsrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,8 miljoner timmar per vecka, en ökning jämfört med det andra kvartalet 2021. Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under tredje kvartalet 2021 arbetade 4 090 000 personer heltid. Av de heltidsarbetande var 1 776 000 kvinnor och 2 314 000 var män. Totalt arbetade 243 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 649 000 personer lång deltid (20–34 timmar). Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under tredje kvartalet 2021 till 26,2 timmar per vecka. Bland kvinnor var antalet arbetade timmar i genomsnitt 24,1 timmar per vecka och bland män 28,0 timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete i åldern 15–74 år uppgick till 3 751 000 för tredje kvartalet 2021, icke säsongsrensat. I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela eller delar av veckan i sin huvudsyssla efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela eller delar av veckan uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1 996 000 personer icke säsongsrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 1 416 000. Av dessa var 1 081 000 frånvarande på grund av semester och 106 000 var frånvarande på grund av sjukdom. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 9 000. Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl hela eller del av veckan var 19 000. Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i tredje kvartalet 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas. Jämfört med det andra kvartalet 2021 ökade antalet personer i arbete, säsongsrensat och utjämnat och uppgick till 4 303 000.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 320 000 undersysselsatta under tredje kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet undersysselsatta 158 000 och bland män 162 000. Undersysselsatta utgjorde 6,2 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 462 000, icke säsongsrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 230 000 och antalet arbetslösa män var 232 000. Arbetslöshetstalet för kvinnor uppgick till 8,6 procent för kvinnor och 7,8 procent för män. För personer i åldern 15–74 år visar säsongsrensade och utjämnade data en arbetslöshet på 494 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 8,9 procent för tredje kvartalet 2021. Jämfört med andra kvartalet minskade antalet och andelen arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15–74 år uppgick till 173 000 under tredje kvartalet 2021, icke säsongsrensat. Av dessa var 79 000 kvinnor och 94 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 137 000 personer, icke säsongsrensat. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 49 000 heltidsstuderande. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongsrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa jämfört med det andra kvartalet. Antalet arbetslösa personer uppgick till 157 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 25,1 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under tredje kvartalet 2021 bestod denna grupp i åldern 15–74 år av 1 895 000 personer, varav 1 033 000 var kvinnor och 862 000 var män. Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 889 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 382 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 269 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15–74 år var 277 000 personer under tredje kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet latent arbetssökande 131 000 och 146 000 bland män. Det var 150 000 latent arbetssökande bland ungdomar i åldern 15–24 år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under tredje kvartalet 2021 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i åldern 15–74 år till i genomsnitt 24,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 605 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,5 procent under tredje kvartalet 2021, icke säsongsrensat. Bland kvinnor uppgick det till 86,0 procent och bland män till 90,8 procent. Enligt säsongsrensade uppgick arbetskraftstalet till 88,0 procent, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021. Under tredje kvartalet 2021 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,9 procent, icke säsongsrensat. Bland kvinnor var siffran 79,5 procent och bland män var den 84,1 procent. Sysselsättningsgraden utifrån säsongsrensade och utjämnade data uppgick till 81,0 procent, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021. Enligt icke säsongsrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,4 procent. För kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 7,6 procent och för män till 7,3 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på ett arbetslöshetstal på 7,9 procent, en minskning jämfört med andra kvartalet 2021.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,6 procent, icke säsongsrensat, under tredje kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,9 procent och bland inrikes födda män till 91,1 procent. Bland utrikes födda i åldern 20–64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 85,3 procent under tredje kvartalet 2021. Bland utrikes födda kvinnor var arbetskraftstalet 80,8 procent medan det för utrikes födda män var 89,8 procent. Enligt säsongsrensade ökade arbetskraftstalet jämfört med det andra kvartalet 2021 bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetskraftstalet 89,1 procent och bland utrikes födda 84,7 procent.

Under tredje kvartalet 2021 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,9 procent, icke säsongsrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,8, och bland inrikes födda män var den 87,0 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,3 procent. Bland utrikes födda kvinnor var motsvarande siffra 64,8 procent och för utrikes födda män var den 75,8 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på ökningar i sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda jämfört med det andra kvartalet 2021. Sysselsättningen bland inrikes födda uppgick till 85,2 procent och bland utrikes födda 69,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20-64 år uppgick till 4,1 procent under tredje kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor var arbetslösheten 3,6 procent, och bland män 4,5 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 17,6 procent. För kvinnor var det en arbetslöshet på 19,8 procent, och motsvarande siffra för män var 15,6 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på minskningar i arbetslösheten bland både inrikes och utrikes födda jämfört med det andra kvartalet 2021. Arbetslöshetstalet för inrikes födda uppgick till 4,4 procent och till 18,4 procent för utrikes födda.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: