En ny riskskatt för banker och kreditinstitut som har skulder på minst 150 miljarder kronor

Riksdagens skatteutskottet föreslår att riksdagen ska säger ja till regeringens förslag om en ny riskskatt för banker och kreditinstitut som har skulder på minst 150 miljarder kronor. Den nya lagen föreslås börja gälla från den 1 januari 2022 och tillämpas då för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2021.

Motiveringen för denna nya riskskatt

Den nya riskskatten ska väga upp de kostnaderna som kan drabba samhället till följd av en eventuell finanskris. Skatteutskottet anser att det är rimligt att på detta sätt beskatta kreditinstitut eftersom de riskerar att orsaka stora kostnader för samhället vid en finanskris. Förutom de direkta kostnaderna handlar det om indirekta kostnader i form av till exempel lägre tillväxt och högre arbetslöshet om konjunkturen går ner.

Skuldgränsvärde på 150 miljarder 2022

Riskskatten ska gälla banker och kreditinstitut vars skulder når upp till ett fastställt årligt gränsvärde vid beskattningsårets början. För 2022 är gränsvärdet satt till 150 miljarder kronor. Om det gäller ett utländskt kreditinstitut räknas bara skulderna som hör till den svenska delen av verksamheten. Storleken på skatten blir 0,05 procent av beskattningsunderlaget för beskattningsåret 2022, och 0,06 procent för beskattningsåret 2023.

Skatteutskottet tre uppmaningar till regeringen

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om riskskatt men utöver det föreslår utskottet att riksdagen ska rikta tre uppmaningar till regeringen. Det föreslår att Kommuninvest bör undantas från lagen, att lokala inte inte ska drabbas, och att snedvriden konkurrens inte ska tillåtas.

Kommuninvest bör undantas från lagen

Det första tillkännagivandet gäller att det offentliga kreditinstitutet Kommuninvest bör undantas från lagen eftersom institutet kan drabbas trots att det inte orsakar den risk för samhället som lagen syftar till att motverka. Konsekvenserna av att riskskatten tillämpas på Kommuninvest kan bland annat bli att viktiga välfärdsprojekt blir dyrare och att mindre kommuner får problem att finansiera offentliga investeringar.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen att den senast 1 oktober 2022 ska återkomma med ett förslag som ska börja gälla senast 1 januari 2023. I förslaget ska Kommuninvest undantas från riskskatten. Regeringen uppmanas också att snarast komma med ett förslag om att kompensera kommun- och regionsektorn för de ökade kostnaderna till följd av riskskatten.

Lokala banker ska inte drabbas

Utskottet menar att den nya lagen inte ska drabba lokalt förankrade banker eftersom det sannolikt skulle leda till ökade lånekostnader för kundkretsen som uteslutande består av hushåll och de allra minsta företagen. Den effekten vore inte motiverad av skälen till att införa skatten. Man föreslår därför att regeringen ska utreda möjligheten att ändra lagen så att riskskatten inte drabbar lokalt förankrade banker.

En risk för snedvriden konkurrens den finansiella stabiliteten

Sist menar utskottet att regeringen bör säkerställa att utländska banker inte gynnas av lagen på bekostnad av svenska banker. Man ser en risk att utländska banker kan omstrukturera sin verksamhet till så kallad låneförmedling och därmed undgå riskskatten. Av denna anledning föreslår Utskottet att regeringen ska noga följa frågan om huruvida riskskatt för kreditinstitut snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska banker och på sikt försvårar möjligheterna att värna den finansiella stabiliteten. Om de effekterna konstateras ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag på justeringar i lagen om riskskatt för att motverka effekterna.

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 13–14 december planeras ärendet debatteras och beslutas riksdagen.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: