I fokus på EU-möte: Rättsstatens principer, samt förbindelser med Storbritannien och västra Balkan

När EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel tisdagen den 23 november 2021 kommer de bland annat att ta upp rättsstatens principer, EU:s motståndskraft vid kris, EU:s relation med Storbritannien och EU:s utvidgningsprocess på västra Balkan. EU-kommissionens rapport visar tydligt att det finns problem på rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsländer.

Problem på rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsländer
Regeringen ser mycket allvarligt på utvecklingen att det finns problem på rättsstatsområdet i flera av EU:s medlemsländer och anser att dialogen liksom utbyte av erfarenheter om utvecklingen i samtliga medlemsländer är viktigt för att stärka respekten för rättsstatens principer i hela EU. På mötet avser regeringen främst lyfta vikten av ett oberoende domstolsväsende, fria medier och skydd för journalister.

Den årliga rättsstatsdialogen
En av allmänna rådets viktigaste uppgifter är att förbereda EU:s toppmöten. På mötesdagordningen den 23 november står bland annat frågor i kölvattnet av brexit och frågor om EU:s fortsatta utvidgningsprocess.Ministrarna kommer ha den årliga så kallade rättstatsdialogen och landsspecifika diskussioner med Kroatien, Italien, Cypern, Lettland och Litauen.


EU:s utvidgning
Rådet kommer att diskutera frågor inom utvidgningen samt stabiliserings- och associeringsprocessen. I diskussionen förväntas ministrarna bland annat uppmärksamma frågan om start för anslutningsförhandlingar för Nordmakedonien och Albanien.


Relation med länderna på Västra Balkan
Regeringen anser att en nära relation med länderna på Västra Balkan är viktig för EU:s säkerhet och ekonomi och att EU-medlemskap på sikt är en drivkraft för Västra Balkanländernas centrala reformarbete. Den svenska regeringen anser att Bulgariens blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart inte är acceptabel och betonar vikten av att EU agerar samstämmigt, strategiskt och trovärdigt.


Relationen mellan EU och Storbritannien
Ministrarna kommer få en lägesuppdatering och utvecklingen i dialogen med Storbritannien om t genomförandet av utträdesavtalet med fokus på Nordirlandsprotokollet. I juli efterfrågade den brittiska regeringen en omförhandling av protokollet varpå EU-kommissionen la fram ett förslag om mer flexibla lösningar på genomförandet av protokollet.


EU:s beredskap, insatskapacitet och motståndskraft mot framtida kriser
Ministrarna förväntas anta rådslutsatser som det slovenska ordförandeskapet lagt fram. De handlar bland annat om hur EU:s inre marknad ska kunna bli mer motståndskraftig vid kriser och hur den så kallade integrerade politiska krishanteringen, IPCR, kan stärkas samt om EU:s civilskyddsmekanism. Regeringen understryker vikten av den inre marknadens motståndskraft och krishanteringsmekanismens roll för densamma.


EU-kommissionens arbetsprogram för 2022
På mötet kommer EU-kommissionen presentera sitt arbetsprogram för 2022. Det innehåller bland annat 42 nya initiativ och arbete med 76 prioriterade pågående förslag. Regeringen välkomnar programmet. Det ligger i linje med inriktningen från den strategiska agendan och regeringens prioriteringar inför lagstiftningsperioden 2019–2024.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: