Nio förslag som ska rädda Östersjöfisken (fiskbestånden i Östersjön) – förslag från Riksdagens Miljö- och jordbruksutskottet

Den 22 november 2021 publicerade Riksdagen nio åtgärder som Miljö- och jordbruksutskottet har lagt fram för att uppmana regeringen implementerar för att rädda fiskbestånden i Östersjön. Dessa nio saker är:

Kristina Yngwe (C) Ordförande
  1. agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels – med vissa undantag – begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen
  2. verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön
  3. se till att Sverige är aktiv som medlem i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES) genom att bland annat ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES
  4. se till att bland annat det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt
  5. komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften
  6. öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv, samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt
  7. öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.
  8. agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden
  9. ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.
Maria Gardfjell (MP) Förste vice ordförande

Syften med dessa åtgärder

Syftet med dessa föreslagna åtgärder är för att rädda fiskbestånden i Östersjön. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta nio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör förslagen. Det finns en bred samsyn bland riksdagspartierna i miljö- och jordbruksutskottet om att fiske ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och utskottet har tidigare framfört att det krävs åtgärder för att Östersjöns fiskbestånd ska kunna återhämta sig. Enligt Riksdagen är dessa nio förslag som utskottet nu föreslår att riksdagen ska tillkännage regeringen, dels fiskereglerande åtgärder, och dels åtgärder som på andra sätt kan bidra till att lösa problemen.

Jessica Rosencrantz (M) Andre vice ordförande, Ledamot

Fiskereglerande åtgärder

Utflyttning av trålgränsen. Med vissa undantag är det förbjudet att tråla innanför den så kallade trålgränsen. Regeringen ska agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen. Undantag ska kunna ges till det småskaliga fisket och till fiskefartyg som fiskar för direkt användning som livsmedel och där fångsten sorteras.

Översyn av förvaltningsplanen för Östersjöns fiskbestånd. Regeringen ska verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ska ha sin utgångspunkt i ny evidensbaserad kunskap om de olika fiskbestånden i Östersjön och deras biologiska interaktion.

Hanna Westerén (S) Ledamot

Sveriges deltagande i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES). Regeringen ska bland annat se till att Sverige är aktiv som medlem i Internationella havsforskningsrådet genom att ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES.

Värnande av bland annat det småskaliga fisket. Regeringen ska se till att det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt.

Regellättnader vid licensgivning till småskaliga fiskare. Regeringen ska komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften.

Icke fiskereglerande åtgärder

Förvaltningen av skarv. Regeringen ska öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt.

Förvaltningen av säl. Regeringen ska öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.

Förvaltningen av storspigg. Regeringen ska agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden.

Kunskapsunderlaget om vattenkraftverkens ekologiska betydelse. Regeringen ska ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: