FÖR MADALENA ANDERSSONS REGERING SKA SVERIGE VARA EN TRYGGARE PLATS FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR

Miljö- och jordbruksutskottet säger ja till hårdare straff för djurplågeri

Jordbruks- och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Märker du av ett pågående djurplågeri, av en
djurägare, kan du göra en anmälan direkt.
Regeringen och Riksdagen tar det på mycket
allvar.

Miljö- och jordbruksutskottet säger ja till hårdare straff för djurplågeri och håller med regeringen om de skäl till lagändringar som framförs i förslaget. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till lagändringarna som ska börja gälla den 1 juli i år 2022.


Längre fängelsestraff för de allvarligaste brotten

Med lagändringarna ska straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri skärpas, och vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen leda till sanktionsavgifter istället för böter.

Kristina Yngwe (C) Miljö- och jordbruksutskottets Ordförande

Dagens lagstiftning

Med dagens lagstiftning kan påföljden för de grövsta formerna av djurplågeri bli böter eller fängelse i högst två år. För att stärka djurskyddet i Sverige föreslår regeringen bland annat att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken. Straffskalan för det brottet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Ett grovt djurplågeribrott

Enligt förslaget innebär ett grovt djurplågeribrott att en gärning är gjord med avsikt eller av grov oaktsamhet. Den ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, eller ha omfattat ett större antal djur, eller annars ha varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Sanktionsavgifter ersätter böter i mindre allvarliga fall

En av ändringarna är att sanktionsavgifter ska ersätta böter i mindre allvarliga fall. Sanktionsavgifterna ska enligt förslaget vara minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Länsstyrelserna istället för domstolarna

Regeringen vill också effektivisera processen med de mindre allvarliga överträdelserna av djurskyddsbestämmelserna. Därför föreslås att överträdelser av vissa administrativa bestämmelser ska kunna leda till en sanktionsavgift istället för böter. Skillnaden är att sanktionsavgiften kan hanteras av länsstyrelserna medan böter utdöms av en domstol.

Ett enigt Miljö- och jordbruksutskottet

Det är ett enigt utskott som står bakom regeringens förslag om bland annat att införa ett grovt djurplågeribrott och att vissa överträdelser ska kunna leda till sanktionsavgift i stället för straff.

Synpunkter i reservationer på förslaget

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i reservationer. De tre av partierna har dock lämnat synpunkter i reservationer, bland annat på vissa andra delar av regeringens förslag.
• Sverigedemokraterna framhåller i en reservation att minimistraffet för grovt djurplågeri bör vara ett år istället för de sex månader som regeringen föreslår.
• Kristdemokraterna har lämnat två reservationer där partiet bland annat menar att sanktionsavgifter ska begränsas till administrativa överträdelser av enklare karaktär och att det motiverar ett lägre spann för sanktionsavgifter än det som föreslås.
• I en gemensam reservation betonar Moderaterna och Sverigedemokraterna vikten av att följa upp och utvärdera lagändringarna för att säkerställa att de varken försvårar för den enskilde eller drabbar djur i negativ bemärkelse.

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet

Årendet kommer att debatteras och beslutas i riksdagens kammaren onsdagen den 2 februari 2022. Debatten ska sändas via webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: